رئیس جمهور جاپاروف با وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان دیدار می کند

رئیس جمهور جاپاروف با وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان دیدار می کند

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز با وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان پیتر سیژارتو دیدار و در مورد مسائل همکاری دوجانبه گفتگو کرد …

Author: admin