مأموریت رصد انتخابات مجلس پارلمانی ترک برای نظارت بر همه پرسی قانون اساسی در قرقیزستان

مأموریت رصد انتخابات مجلس پارلمانی ترک برای نظارت بر همه پرسی قانون اساسی در قرقیزستان

Tainynews – مأموریت نظارت بر انتخابات مجلس پارلمانی تورك بر همه پرسی قانون اساسی در 11 آوریل در قرقیزستان نظارت خواهد كرد …

Author: admin