پنجمین پروتکل بالینی برای درمان COVID-19 که در قرقیزستان صادر می شود

پنجمین پروتکل بالینی برای درمان COVID-19 که در قرقیزستان صادر می شود

Tainynews نورگل مولداولیوا ، متخصص بیماری های عفونی بیمارستان ملی بیماری های عفونی ، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت – پنجمین پروتکل بالینی برای درمان COVID-19 در نزدیکترین زمان صادر می شود.

وی گفت که بیماران اکنون مطابق با پروتکل 4 درمان می شوند.

وی گفت: “تعداد افراد آلوده طی هفته گذشته رو به افزایش است. اوضاع اپیدمیولوژیکی متشنج است.”

Author: admin