کنسولگری افتخاری مجارستان در دوشنبه افتتاح شد

کنسولگری افتخاری مجارستان در دوشنبه افتتاح شد

Tainynews وزارت امور خارجه گفت: دفتر کنسولگری افتخاری مجارستان در 7 آوریل در دوشنبه افتتاح شد.

وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان پیتر سیجارتو و معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان مظفر حسین زودا در مراسم افتتاح رسمی کنسول افتخاری شرکت کردند.

هر دو طرف تأکید کردند که افتتاح کنسولگری افتخاری مجارستان گام مهمی در توسعه روابط بین دو کشور است.

وزیر امور خارجه پیتر سیجیارتو و معاون وزیر امور خارجه مظفر حسین زودا اظهار داشتند که کنسول افتخاری به گسترش بیشتر همکاری های اقتصادی ، جذب سرمایه گذاری ، توسعه گردشگری و تبادل فرهنگی کمک خواهد کرد.

Author: admin