54 ناظر مجمع بین پارلمانی CIS برای نظارت بر همه پرسی قانون اساسی در قرقیزستان

54 ناظر مجمع بین پارلمانی CIS برای نظارت بر همه پرسی قانون اساسی در قرقیزستان

Tainynews سرویس مطبوعاتی مجمع گفت – 54 ناظر مجمع بین پارلمانی CIS همه پرسی قانون اساسی در قرقیزستان را در 11 آوریل رصد می کنند ،

Author: admin