رئیس جمهور رحمان وارد وروخ می شود

رئیس جمهور رحمان وارد وروخ می شود

Tainynews – رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان وارد ووروخ در ایسفرا ، منطقه سغد تاجیکستان شد.

رئیس جمهور با هلی کوپتر به محل حفر وروخ سفر کرد.

سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد که رئیس جمهور مرکز فرهنگی ، ورزشی ساخته شده توسط تاجر محلی سوربن ساویریدینوف را افتتاح کرد.

رحمان از چندین سایت دیگر در وروخ رونمایی خواهد کرد.

Author: admin