تحقیقات در مورد انتشار تصاویر اجساد ایزادا و قاتل وی آغاز شد

تحقیقات در مورد انتشار تصاویر اجساد ایزادا و قاتل وی آغاز شد

Tainynews – خدمات تحقیقات داخلی تحقیق در مورد توزیع تصاویر اجساد ایزادا کاناتبکووا و ضمیربک تنیزبایف را آغاز کرد ، اولان جماکوف سخنگوی اداره پلیس بیشکک در 9 آوریل به AKIpress گفت …

Author: admin