میزان مشارکت رای دهندگان در همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان از ساعت 4.00 بعد از ظهر 24.63٪ است.

میزان مشارکت رای دهندگان در همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان از ساعت 4.00 بعد از ظهر 24.63٪ است.

Tainynews – میزان مشارکت رای دهندگان در همه پرسی پیش نویس جدید قانون اساسی قرقیزستان از ساعت 4.00 بعد از ظهر 24.63٪ بوده است.

888331 رای دهنده در همه پرسی رأی داده اند.

3،606،201 رأی دهنده ثبت شده اند.

میزان مشارکت رای دهندگان بر اساس مناطق:

– بیشکک – 20.40٪ (85،847)

– اوش – 32.72٪ (49،716)

– منطقه جلال آباد – 27.13٪ (182،562)

– منطقه ایسیک کول – 24.24٪ (75،361)

– منطقه نارین – 29.34٪ (59،923)

– منطقه اوش – 25.94٪ (189،399)

– منطقه تالاس – 28.51٪ (45،476)

– منطقه چوی – 20.89٪ (124،661)

– منطقه باتکن – 24.45٪ (73،477)

– مراکز رای گیری در خارج از کشور – 3.26٪ (1،909).

Author: admin