مردم محلی پس از تجاوز به یک دختر 7 ساله در منطقه کارا-سو ، خواستار ایمنی برای کودکان و ساخت مدرسه هستند

مردم محلی پس از تجاوز به یک دختر 7 ساله در منطقه کارا-سو ، خواستار ایمنی برای کودکان و ساخت مدرسه هستند

Tainynews – بیش از 30 نفر از ساکنان بخش کایراگاچ شورای روستای کشکار-کیشتاک در پی تجاوز به یک دختر 7 ساله در بیرون اداره منطقه کارا-سو جمع شدند …

Author: admin