وزارت آموزش و پرورش قرقیزستان اداره ای را برای آمادگی برای آزمون PISA در سال 2025 دریافت می کند

وزارت آموزش و پرورش قرقیزستان اداره ای را برای آمادگی برای آزمون PISA در سال 2025 دریافت می کند

Tainynews وزیر بیشنالیف در هنگام ارائه برنامه کار خود برای 2021-2023 گفت: “تغییرات ساختاری در وزارت آموزش و پرورش و اسکینس ایجاد شده است.

Author: admin