1110 واکسن Covid-19 به مدت یک روز در قرقیزستان

1110 واکسن Covid-19 به مدت یک روز در قرقیزستان

Tainynews وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی گزارش داد ، 1،102 نفر اولین دوز واکسن ویروس کرونا را در روز گذشته در قرقیزستان دریافت کردند.

در حال حاضر 3،807 نفر اولین دوز واکسن را دریافت کرده اند ، از جمله:

در منطقه اوش – 1،469 (577 برای یک روز) ؛

در بیشکک – 503 – (100 برای یک روز) ؛

در اوش – 435 (51 روز برای یک روز) ؛

در منطقه چوی – 432 (79 نفر برای یک روز) ؛

در منطقه نارین 0 379 (38 روز برای یک روز) ؛

در منطقه جلال آباد – 299 (148 نفر برای یک روز) ؛

در منطقه ایسیک کول – 217 (75 روز برای یک روز) ؛

در منطقه باتکن – 63 (24 روز برای یک روز) ؛

در منطقه تالاس – 10 (10 روز برای یک روز).

Author: admin