614 تصادف جاده ای در بیشکک طی 3 ماه منجر به کشته شدن 14 نفر شده است

614 تصادف جاده ای در بیشکک طی 3 ماه منجر به کشته شدن 14 نفر شده است

Tainynews پلیس راهنمایی و رانندگی بیشکک اعلام کرد: 614 تصادف جاده ای در بیشکک طی 3 ماه منجر به زخمی شدن 780 نفر و کشته شدن 14 نفر ثبت شده است.

جلسه ای درباره نتایج سه ماهه اول با مشارکت رئیس سرویس گشتی آلمازبک ایساکوف و افسران دیگر در 15 آوریل برگزار شد.

طی 3 ماه 785 جرم و تخلف در بیشکک ثبت شده است که شامل 3 قتل ، 22 فقره سرقت ، 329 مورد دزدکاری ، 19 مورد تجاوز جنسی ، 249 مورد خشونت خانگی و سایر موارد است.

18 728 تماس از طرف شهروندان به پلیس دریافت شده است ، 10 834 مورد معتبر ، 7،894 – نامعتبر است.

Author: admin