تجمع واکسیناسیون طرفدار در اوزگن برگزار شد

تجمع واکسیناسیون طرفدار در اوزگن برگزار شد

Tainynews – دولت منطقه گفت ، یک تجمع واکسیناسیون اولیه در منطقه اوزگن در منطقه اوش در 15 آوریل برگزار شد.

این رویداد با هدف آگاهی بخشی به اهمیت ایمن سازی جمعیت با واکسن انجام شد.

این کارزار توسط نمایندگان اداره ایالت منطقه ، دفتر شهردار اوزگن ، روسای کمیته های محله ، کارمندان بهداشت و سایر افراد پشتیبانی شد.

بیش از 200 نفر در آن شرکت کردند.

Author: admin