دانشجویان از هند ، پاکستان باید مورد حمایت قرار گیرند و به عنوان سرمایه گذاران کوچک در قرقیزستان دیده شوند – نماینده مجلس

دانشجویان از هند ، پاکستان باید مورد حمایت قرار گیرند و به عنوان سرمایه گذاران کوچک در قرقیزستان دیده شوند – نماینده مجلس

جانار آکائف ، نماینده مجلس

Tainynews جانار آکاف ، نماینده مجلس ، در جلسه عمومی پارلمان قرقیزستان در 15 آوریل ، گفت: دانشجویان از هند و پاکستان باید به عنوان سرمایه گذاران کوچک دیده شوند …

Author: admin