وزیر بهداشت قرقیزستان مسئولیت مرگ های احتمالی ناشی از استفاده از ریشه آکونیت در بیمارستان ها را بر عهده می گیرد

وزیر بهداشت قرقیزستان مسئولیت مرگ های احتمالی ناشی از استفاده از ریشه آکونیت در بیمارستان ها را بر عهده می گیرد

Tainynews وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، آلمكادیر بیشنالیف در 16 آوریل در كنفرانس مطبوعاتی گفت: “من مسئولیت عوارض و نتایج كشنده را در صورت استفاده از ریشه آكونیت در بیمارستان ها بر عهده خواهم داشت.”

Author: admin