قرقیزستان تاکنون بیش از 8750 واکسن در برابر Covid-19 تزریق کرده است

قرقیزستان تاکنون بیش از 8750 واکسن در برابر Covid-19 تزریق کرده است

Tainynews وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی گزارش داد: حدود 1945 فرد در روز گذشته در قرقیزستان علیه Covid-19 واکسینه شدند.

در مجموع 8759 واکسن زده شد ، از جمله:

منطقه اوش – 3،122 (641 نفر برای یک روز)
منطقه جلال آباد – 1،492 (433 نفر برای یک روز)
منطقه چوی – 850 (201 برای یک روز)
Osh – 822 (161 برای یک روز)
بیشکک – 817 (66 روز برای یک روز)
منطقه نارین – 540 (32 روز برای یک روز)
منطقه ایسیک کول – 661 (177 روز برای یک روز)
منطقه باتکن – 343 (160 روز برای یک روز)
منطقه تالاس – 112 (74 برای یک روز).

Author: admin