هنوز برنامه توقیف بودجه وجود ندارد: معاون نخست وزیر

هنوز برنامه توقیف بودجه وجود ندارد: معاون نخست وزیر

Tainynews – اولوکبک کارمیشاکوف ، معاون نخست وزیر ، گفت: تاکنون ، دولت قصد ندارد بودجه را مصادره کند.

کارمیشاکوف گفت: توقیف هزینه ها به وضعیت اقتصادی و تعهداتی بستگی دارد که دولت می تواند انجام دهد یا نمی تواند آنها را انجام دهد.

تجزیه و تحلیل نتایج نیمه اول سال ضروری است.

وی افزود: در صورت وخیم تر شدن وضعیت اپیدمیولوژی ، موضوع در سطح دولت مطرح خواهد شد.

Author: admin