رئیس هیئت دولت قرقیزستان برای مذاکرات مرزی قصد دارد برای کاهش منطقه تعویض زمین در نزدیکی مخزن آب ، دوباره به تاشکند سفر کند

رئیس هیئت دولت قرقیزستان برای مذاکرات مرزی قصد دارد برای کاهش منطقه تعویض زمین در نزدیکی مخزن آب ، دوباره به تاشکند سفر کند

Tainynews – کامچیبک تاشیف ، رئیس کمیته امنیت ملی دولت ، رئیس هیئت دولت قرقیزستان برای تعیین مرز و تعیین مرز ، گفت که برای ایجاد تغییراتی در پروتکل مبادله زمین در مرزهای قرقیزستان و ازبکستان به تاشکند سفر می کند …

Author: admin