جمعیت ازبکستان نزدیک به 35 میلیون نفر است

جمعیت ازبکستان نزدیک به 35 میلیون نفر است

Tainynews – جمعیت دائمی ازبکستان از اول آوریل به 34.7 میلیون نفر رسید.

براساس کمیته آمار دولتی ، از ابتدای سال تاکنون جمعیت این کشور برای 136،700 نفر افزایش یافته است.

از ابتدای سال تاکنون ، جمعیت ماهیانه 45900 نفر در حال افزایش بود.

اگر سرعت رشد جمعیت در سطح سه ماهه اول باقی بماند ، جمعیت ازبکستان تا پایان سال بیش از 35 میلیون نفر خواهد بود.

Author: admin