پاکسازی معادن از آب ، پرداخت قبض های گاز و برق و بدهی ها از مشکلات اصلی کارخانه جیوه ایدارکن است

پاکسازی معادن از آب ، پرداخت قبض های گاز و برق و بدهی ها از مشکلات اصلی کارخانه جیوه ایدارکن است

Tainynews – کمیسیونی به ریاست معاون فرماندار منطقه باتکن ، ارلان ساپاربایف و معاون وزیر انرژی و صنعت ، باکیت دگنبایف ، از کارخانه جیوه ایدارکن بازدید کردند تا فرصت ها را برای بازگرداندن فعالیت کامل نیروگاه بررسی کنند …

Author: admin