مال به دلیل تخلفات بهداشتی 13000 مادر جریمه کرد

مال به دلیل تخلفات بهداشتی 13000 مادر جریمه نقدی کرد

Tainynews – آسیا مال از نظر انطباق با موازین بهداشتی و اپیدمیولوژیک در تاریخ 20 آوریل توسط گروه سیار مرکز نظارت بر بهداشت و اپیدمیولوژیک دولتی بیشکک و افسران پلیس بررسی شد …

Author: admin