بلاروس از استرداد باکیف – دادستان عمومی کشور خودداری می کند

بلاروس از استرداد باکیف – دادستان عمومی کشور خودداری می کند

رئیس جمهور سابق Kurmanbek Bakiev

Tainynews Kurmankul Zulushev دادستان کل دادگستری امروز در نشست مشترک کمیته های پارلمان گفت: بخش بین المللی دادستانی عمومی در حال کار بر روی استرداد رئیس جمهور سابق Kurmanbek Bakiev و برادرش است.

Author: admin