4 حزب ، حزب امگك را به تخلفات گسترده هنگام انتخابات شوراهای محلی در توكموك متهم كردند

4 حزب ، حزب امگك را به تخلفات گسترده هنگام انتخابات شوراهای محلی در توكموك متهم كردند

Tainynews – نمایندگان احزاب بیرژ ، ال بیریمدیگی ، آتا جورت قرقیزستان و رسوبلیکا حزب امگک را به تخلفات گسترده در انتخابات گذشته شورای محلی در توکموک متهم کردند …

Author: admin