3،445 سازمان مذهبی در قرقیزستان ثبت نام کردند

3،445 سازمان مذهبی در قرقیزستان ثبت نام کردند

Tainynews گلناز ایسایوا ، معاون مدیر کمیته امور مذهبی دولت ، در جلسه پارلمان گفت ، از سه ماهه اول سال 2021 3445 سازمان مذهبی در قرقیزستان ثبت شده اند.

در این میان 3،026 سازمان اسلامی ، 410 سازمان مسیحی ، 1 سازمان یهودی ، 1 سازمان بودایی و 12 سازمان بهائی وجود دارد.

Author: admin