کمیسیون انتخابات محلی بیشکک پس از بازشماری آرا cast در همه پرسی قانون اساسی هیچ تغییری مشاهده نکرد

کمیسیون انتخابات محلی بیشکک پس از بازشماری آرا cast در همه پرسی قانون اساسی هیچ تغییری مشاهده نکرد

Tainynews – کمیسیون انتخابات محلی بیشکک پس از بازشماری آرا cast رأی داده شده در همه پرسی قانون اساسی جدید قرقیزستان ، اختلافاتی پیدا نکرده است …

Author: admin