هیچ تحقیقی به طور خاص علیه وزیر داخله سابق و رئیس GKNB آغاز نشده است

هیچ تحقیقی به طور خاص علیه وزیر داخله سابق و رئیس GKNB آغاز نشده است

Tainynews – نماینده مجلس رایسکلدی مومبکوف از دادستان کل کشور Kurmankul Zulushev س ifال کرد که آیا پرونده های کیفری علیه وزیر کشور پیشین کشکار جونوشالیف و رئیس سابق کمیته امنیت ملی دولت ، اوروزبک اوپومبایف ، که پس از اعتراض به انتخابات پس از انتخابات 2020 ناپدید شد ، آغاز شده است …

Author: admin