تحقیق پس از نتیجه گیری کمیسیون پارلمان در مورد کامتور: دادستان کل کشور

تحقیق پس از نتیجه گیری کمیسیون پارلمان در مورد کامتور: دادستان کل کشور

Tainynews – “دولت 4 بار به دادگاه مراجعه كرد تا كومتور 7 ميليارد پول بپردازد ، و هيچ يك هزينه هم دريافت نكرد ، درخواست خود را رها كرد ، آيا در اين زمينه هيئت قانوني وجود دارد؟” کنیبک ایمانالیف ، نماینده مجلس در جلسه پارلمان پرسید …

Author: admin