سدیر جپاروف پیشنهاد می کند تا محدودیت مصرف 700 کیلووات ساعت را حذف کنید ، تعرفه های برق برای فقرا و ثروتمندان را بررسی کنید

سدیر جپاروف پیشنهاد می کند تا محدودیت مصرف 700 کیلووات ساعت را حذف کنید ، تعرفه های برق برای فقرا و ثروتمندان را بررسی کنید

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف در دیدار خود با پیشکسوتان صنعت انرژی و روسای شرکتهای انرژی ، در نظر گرفتن حد 700 کیلووات ساعت برای مردم را توصیه کرد

Author: admin