15 مدرسه در بیشکک به دلیل Covid-19 برای قرنطینه بسته شد

15 مدرسه در بیشکک به دلیل Covid-19 برای قرنطینه بسته شد

Tainynews – گولمیرا آکماتووا ، نماینده اداره آموزش و پرورش گفت – پانزده مدرسه در بیشکک به دلیل COVID-19 برای قرنطینه مسدود هستند.

دانش آموزان این مدارس کلاس های آنلاین دارند.

11 کلاس در 14 مدرسه پس از تأیید موارد ویروس کرونا به عنوان مخاطب قرنطینه شده و کلاسهای آنلاین دارند.

45 مورد ویروس کرونا در بین دانش آموزان مدارس و 24 مورد در میان معلمان بیشکک تأیید شد.

Author: admin