حجم آب در سد توکتوگل 8.56 میلیارد متر مکعب است

حجم آب در سد توکتوگل 8.56 میلیارد متر مکعب است

Tainynews – حجم آب موجود در مخزن توکتوگل از 22 آوریل به 8 میلیارد و 644 میلیون متر مکعب رسیده است.

ورودی آب 463 متر مکعب در ثانیه و ترشح آب 371 متر مکعب در ثانیه است.

حجم آب در مخزن از 22 آوریل سال 2020 11 میلیارد و 409 میلیون متر مکعب بود.

Author: admin