اعتراض شهروندان به نتایج انتخابات شورای شهر اوش

اعتراض شهروندان به نتایج انتخابات شورای شهر اوش

Tainynews – شهروندان ناراضی از نتایج انتخابات شورای شهر در 22 آوریل در میدان مرکزی اوش تجمع کردند.

کراود خود را به عنوان نمایندگانی معرفی کردند که آستانه 7٪ را رد نکردند.

آنها نتایج انتخابات را به رسمیت نمی شناختند زیرا انتخابات شفاف نبوده و با تخلف برگزار شده است.

آنها از رئیس جمهور سدیر جپاروف و رئیس CEC ، نورجان شیلدابکووا می خواهند که نتایج انتخابات شورای شهر اوش را لغو کنند.

Author: admin