1 تن کوارتزیت در منطقه جلال آباد به طور غیرقانونی استخراج و فروخته می شود: MP

1 تن کوارتزیت در منطقه جلال آباد به طور غیرقانونی استخراج و فروخته می شود: MP

Tainynews – عاسمون تورودومبتوف ، نماینده مجلس در جلسه پارلمان در 21 آوریل ، گفت: بیش از 1 تن کوارتزیت به طور غیرقانونی استخراج و در منطقه جلال آباد فروخته شد.

این پرونده از ماه نوامبر سال 2020 توسط پلیس مالی مورد بررسی قرار گرفته بود.

“همانطور که در جریان تحقیقات مشخص شد ، مقامات دادستانی منطقه و مقامات بالاتر از آنها در این پرونده شرکت داشتند. نام شهروندی که در همه این موارد نقش داشته مشخص است. بیش از 1 میلیون نفر به بودجه محلی ، “او گفت.

نماینده مجلس از دادستانی کل خواست پرونده را تحت کنترل خود بگیرد.

Author: admin