رئیس جمهور ترکمنستان به پسر خود عنوان افتخاری پرورش دهنده سگ اعطا می کند

رئیس جمهور ترکمنستان به پسر خود عنوان افتخاری پرورش دهنده سگ اعطا می کند

Tainynews – رئیس جمهور ترکمنستان “پسر سگ سازنده افتخاری ترکمنستان” را به پسر خود ، معاون نخست وزیر ، رئیس اتاق ممیزی ، رئیس انجمن بین المللی ترکمن آلابای ها ، سردار بردیمحمدوف اعطا کرد.

این عنوان برای “دستاوردهای بزرگ در پرورش با استفاده از دستاوردهای علمی و تجلیل از آلابای (سگ چوپان آسیای میانه) ، که بخشی از میراث فرهنگی غنی از مردم ترکمن ، توسعه و بهبود نژاد ، موفقیت های بزرگ در محبوبیت بهترین سنتهای آموزشگاه سگ سازی. ”

سردار بردمیماهمدوف یک نشان و شناسنامه از پرورش دهنده سگ های افتخاری دریافت کرد.

Author: admin