100 بیمار ویروسی کرونا در حمایت از زندگی در قزاقستان

100 بیمار ویروسی کرونا در حمایت از زندگی در قزاقستان

Tainynews وزارت بهداشت گفت: 39859 نفر در قزاقستان از 22 آوریل تحت ویروس کرونا قرار دارند.

14،034 نفر از آنها در بیمارستان بستری هستند و 25،825 نفر در خانه تحت درمان هستند.

679 بیمار در شرایط شدید و 181 بیمار در شرایط بسیار شدید هستند.

100 بیمار تحت ونتیلاتور قرار می گیرند.

Author: admin