دادستان کل در مورد دلیل انحلال پلیس مالی می گوید

دادستان کل در مورد دلیل انحلال پلیس مالی می گوید

Tainynews – پس از تعطیل شدن پلیس مالی ، قاچاق به دلیل عدم نظارت بر بدن ، رشد می کند ، نماینده دستان بکشف ، نماینده مجلس در جلسه پارلمان در 21 آوریل گفت …

Author: admin