خدمات ثبت احوال ایالتی گزارش های مربوط به ثبت گسترده شهروندان در توکموک پیش از انتخابات شورای محلی را رد کرد

خدمات ثبت احوال ایالتی گزارش های مربوط به ثبت گسترده شهروندان در توکموک پیش از انتخابات شورای محلی را رد کرد

Tainynews – سرویس ثبت احوال دولت گزارشات مربوط به ثبت گسترده شهروندان در توکموک را قبل از انتخابات شورای محلی رد کرد …

Author: admin