بیشکک 148 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

بیشکک 148 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

Tainynews – 148 مورد ویروس کرونا در صبح بیش از 23 آوریل در بیشکک تأیید شد.

135 مورد از موارد ویروس کرونا ویروس کرونا تایید شده و 13 مورد موارد ذات الریه ویروس کرونا است.

46 مورد در منطقه لنین بیشکک ، 37 مورد در منطقه پروومائی ، 31 مورد در منطقه اوکتیابر ، 20 مورد در منطقه اسوردلوف کشف شد. 14 مورد در میان شهروندانی که از سایر مناطق کشور به بیشکک رسیده اند تأیید شده است.

14 مورد جدید بدون علامت است.

34 نفر در بیمارستان بستری شدند. 114 در خانه در انزوا از خود باقی می مانند.

Author: admin