رئیس دانشگاه آمریکای آسیای میانه در بیشکک به پلیس احضار شد

رئیس دانشگاه آمریکای آسیای میانه در بیشکک به پلیس احضار شد

دکتر اندرو سی. کوچینس ، رئیس AUCA عکس از Aisha Sultanbekova

Tainynews منابع در آژانس های اجرای قانون در 23 آوریل به AKIpress گفتند – اندرو کوچینس ، رئیس دانشگاه آمریکایی آسیای میانه ، با سرویس تحقیقات وزارت کشور مورد بازجویی قرار گرفت.

وی تا ساعت 5 عصر به آژانس احضار شد.

Author: admin