هنوز تصمیمی در مورد ساختمان قدیمی دادستانی کل که سوخته است وجود ندارد: معمار

هنوز تصمیمی در مورد ساختمان قدیمی دادستانی کل که سوخته است وجود ندارد: معمار

Tainynews مارات ژورئوف ، معمار ارشد بیشکک ، گفت: – پیشنهادهای زیادی در مورد ساختمان قدیمی دادستانی کل وجود دارد که انقلاب 2010 در بیشکک را به آتش کشید.

وی گفت که ایده ای برای ایجاد پارک در آنجا وجود دارد ، اما تاکنون هنوز تصمیم نهایی وجود ندارد.

سرمایه گذاران خارجی و داخلی به این مکان علاقه نشان داده اند.

وی افزود: “این در مرکز واقع شده است. هر جسمی وجود داشته باشد ، کاش با ساختمانها و سازه های اطراف هماهنگی داشته باشد.”

Author: admin