معاون نایین شهردار ناریون با تشخیص بیماری کورو ویروس تشخیص داده شد

معاون نایین شهردار ناریون با تشخیص بیماری کورو ویروس تشخیص داده شد

Tainynews – دفتر شهردار گزارش می دهد – معاون اول شهردار شهر ناریون از نظر کروناویروس مثبت آزمایش کرد و در بیمارستان بستری شد.

در بازرسی مشخص شد که معاون اول شهردار هنگام انجام وظایف خود به COVID-19 آلوده شده است.

دفتر شهردار ناریون برای قرنطینه بسته است ، کارکنان روی کار از راه دور قرار گرفتند.

تمام افرادی که با معاون شهردار تماس گرفته بودند ، مورد پیگیری قرار گرفتند و برای آزمایش کروناویروس آزمایش شدند.

Author: admin