بحران Covid هند: بیمارستان ها تحت یک رکورد زیاد سگک می زنند

بحران Covid هند: بیمارستان ها تحت یک رکورد زیاد سگک می زنند

Tainynews – سیستم مراقبت های بهداشتی هند متلاطم است زیرا افزایش رکوردی در موارد Covid-19 باعث فشار بر تخت های بیمارستان و تخلیه منابع اکسیژن می شود.

خانواده ها برای اقوام خود که به شدت مریض هستند ، درخواست می کنند و بعضی از بیماران ساعتها بدون معالجه باقی می مانند.

جسد های مرده در حال سازماندهی تاج های تدفین گسترده هستند.

در روز جمعه هند 332،730 مورد جدید ویروس کرونا گزارش کرد که برای دومین روز ثبت رکورد جهانی است. تعداد مرگ و میرها در 24 ساعت 2 هزار و 263 نفر بود.

Author: admin