مکانیسم رفع موانع در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بی اثر است: رئیس جمهور قرقیز

مکانیسم رفع موانع در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بی اثر است: رئیس جمهور قرقیز

Tainynews رئیس جمهور سورونبای جینبکوف در نشست منظم شورای عالی اقتصادی اوراسیا در 19 ماه مه با فرمت ویدیو کنفرانس آنلاین گفت: – در شرایط فعلی ، حرکت آزاد کالا در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه برای تأمین امنیت غذایی اهمیت دارد.

Author: admin