کهنه سربازان جنگ بزرگ میهنی برای بدست آوردن هر کدام 70،000 مادر

کهنه سربازان جنگ بزرگ میهنی برای بدست آوردن هر کدام 70،000 مادر

Tainynews دفتر رئیس جمهور گزارش داد: رئیس جمهور دستور داد به پیشکسوتان جنگ بزرگ میهنی هدیه 70،000 مادر اهدا شود.

این فرمان با در نظر گرفتن اهمیت تاریخی جهانی پیروزی بر فاشیسم در جنگ میهنی بزرگ ، ادای احترام به بزرگانی از سربازان قرقیزستان ، و ابراز قدردانی از جانبازان برای شجاعت و دلاوری هایشان امضا شد.

از اول آوریل ، 146 جانباز جنگ بزرگ میهنی در قرقیزستان زندگی می کنند.

Author: admin