70٪ مصرف برق مصرف خانگی در قرقیزستان است

70٪ مصرف برق مصرف خانگی در قرقیزستان است

Tainynews امیل کودانالیف ، مدیر عامل شبکه های ملی برق قرقیزستان ، گفت: از جولای 2019 ، همه امکانات استخراج رمزنگاری در قرقیزستان بسته شده است.

Author: admin