مردم پول ندارند ، قیمت مواد غذایی در حال رشد است و در اینجا دولت می خواهد تعرفه های برق را افزایش دهد: MP

مردم پول ندارند ، قیمت مواد غذایی در حال رشد است و در اینجا دولت می خواهد تعرفه های برق را افزایش دهد: MP

Tainynews دستان بکشف ، نماینده مجلس در جلسه پارلمان روز چهارشنبه ، گفت: – وضعیت اقتصاد بسیار منفی است ، قیمت مواد غذایی همچنان بالا است ، اما دستمزد در حال رشد نیست ، حقوق بازنشستگی در آینده نزدیک رشد نمی کند.

Author: admin