معاون اول نخست وزیر نوویکوف وارد باتکن می شود

معاون اول نخست وزیر نوویکوف وارد باتکن می شود

Tainynews – آرتم نوویکوف ، معاون اول نخست وزیر وارد باتکن شد.

نوویکوف ریاست گروه کاری تنظیم و بررسی وضعیت فعلی در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان را بر عهده دارد.

تنش از 28 تا 29 آوریل در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان افزایش یافته است. هر دو طرف به تبادل آتش منجر شدند و منجر به تلفات شد.

Author: admin