اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد اصول و رویکردهای مشترک برای اطمینان از امنیت غذایی بحث می کنند

اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد اصول و رویکردهای مشترک برای اطمینان از امنیت غذایی بحث می کنند

Tainynews – طی یک جلسه فوق العاده ویدیوی کنفرانس در 18 ماه مه ، وزیران کشاورزی اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد اصول و رویکردهای مشترک برای اطمینان از امنیت غذایی …

Author: admin