شورای امنیت قرقیزستان گزارش های مربوط به تصرف روستاهای منطقه باتکن را رد می کند

شورای امنیت قرقیزستان گزارش های مربوط به تصرف روستاهای منطقه باتکن را رد می کند

Tainynews – دبیرخانه شورای امنیت قرقیزستان گزارش های اجتماعی اجتماعی مبنی بر تسخیر روستاهای منطقه باتکن در جریان درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان را تکذیب کرد ، سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد …

Author: admin