درگیری مسلحانه قرقیز و تاجیکستان: 1522 شهروند قرقیز از جمله 1078 کودک آواره داخلی شدند

درگیری مسلحانه قرقیز و تاجیکستان: 1،522 شهروند قرقیز ، از جمله 1078 کودک ، آواره داخلی شدند

Tainynews – آلیزا سلتونبکووا ، معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، در 30 آوریل گفت: 389 خانواده از روستای آک-سای تخلیه شده اند.

وی گفت که حداقل 1،522 نفر از ساکنان ، از جمله 444 بزرگسال و 1078 کودک تخلیه شده اند.

دولت ستاد Help Batken را در این کشور راه اندازی کرد کاخ ورزشی در بیشکک برای کمک به شماره گیری: 0558 98 88 88، 0 705 15 13 00.

Author: admin