دولت برای کمک به قربانیان درگیری قرقیزستان و تاجیکستان حساب ویژه بانکی برای کمک های داوطلبانه باز می کند

دولت برای کمک به قربانیان درگیری قرقیزستان و تاجیکستان حساب ویژه بانکی برای کمک های داوطلبانه باز می کند

Tainynews – دولت قرقیزستان ، در رابطه با درخواست اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی برای حمایت از جمعیت آسیب دیده درگیری در مرز قرقیزستان و تاجیکستان ، یک حساب بانکی برای انتقال پول داوطلبانه افتتاح کرد:

بانک خبرنگار: بانک مرکزی فدرال نیویورک ، نیویورک ، ایالات متحده SWIFT: FRNYUS33

بانک ذینفع: بانک ملی جمهوری قرقیزستان ، بیشکک ، جمهوری قرقیزستان ، 168 ، خیابان چوی ، 720040 بیشکک ، جمهوری قرقیزستان SWIFT: NBKIKG22

شماره حساب خبرنگار: 0210-8671-5

ذینفع: خزانه داری مرکزی وزارت دارایی جمهوری قرقیزستان

حساب ذینفع: شماره 1013350100590106

Author: admin